Translate

Wednesday, July 5, 2017

Weer eens over Thierry Baudet.

De reden voor dit stuk.

Via het medium Twitter kruisen Leo Lewin en ik regelmatig de degens en vaak zijn we het helemaal niet met elkaar eens. Het prettige van de discussies met Leo is dat hoezeer we het ook oneens zijn, het nooit tot onaangenaamheden leidt. Althans, dat is mijn ervaring. Ik zie wel eens dat anderen een forse aanvaring met hem hebben maar ik denk niet dat dit aan hem ligt.
Leo beschuldigt Thierry Baudet van ondemocratische en fascistische denkbeelden. Leo zei me in zo'n discussie dat de ideeën van Baudet niet te verenigen zijn met mijn normen en waarden. Ik daagde hem uit concreet aan te geven waar het beleid van het Forum voor Democratie strijdig is met mijn opvattingen. Leo nam de handschoen op en het resultaat is te vinden in Jalta. Leo neemt in zijn verhaal ook zijn opvattingen over Wilders mee. Ik reageer daar niet op want het ging mij over Baudet en niet over Wilders. We moeten de discussie zuiver houden.

Opvattingen over de persoon Baudet.

Leo vindt Baudet een ijdele man, een poseur en een vrouwenhater, die bovendien lak heeft aan de regels en usances van de Tweede Kamer. Daar kijk ik toch iets anders tegenaan. Ik vind Baudet een flamboyante en charmante schelm met toch een behoorlijke intellectuele bagage. De vrouwonvriendelijkheid zou onder andere blijken uit hetgeen hij de hoofdfiguur van een door hem geschreven roman in de mond legt. Nou ja.....
Het 'lak hebben aan regels en usances' schrijf ik toe aan zijn onervarenheid als parlementslid. Ik heb hem een paar keer terecht zien wijzen door de immer voortreffelijke kamervoorzitter Khadija Arib waarna hij enigszins bedremmeld naar zijn plaats terug sloop.
Leo verbindt zijn afkeer van de persoon aan de politieke opvattingen en activiteiten van Baudet. Dat vind ik onjuist.

Nederland als open democratische samenleving.

Leo vervolgt zijn verhaal met een beschrijving van de open en democratische samenleving die Nederland is. Ik heb daar niet veel over op te merken want ik ben het op dit punt grosso modo met Leo eens. Wel het volgende over de opmerking dat de bevolkingssamenstelling van Nederland door immigratie en emigratie voortdurend aan verandering onderhevig is. In zekere zin is dat zo, in de 17de eeuw kwamen hier door godsdiensttwisten Hugenoten, andere Protestanten en Joden naar de Noordelijke Nederlanden. In de 18de eeuw kwamen hier uit de omringende landen veel zeelui, soldaten en handwerkslieden. In de 19de eeuw was er nauwelijks sprake van immigratie. In de 20ste eeuw ving Nederland tijdens de eerste wereldoorlog een miljoen Belgische vluchtelingen op, die, toen dat mogelijk was, weer allemaal terugkeerden naar hun land. Opvang in de regio avant la lettre.
In de jaren '30 werden de grenzen voor vluchtende joden uit Duitsland niet bepaald wijd opengezet, op een bepaald moment zelfs gesloten voor joden zonder inkomen, ik schaam me er voor het hier te moeten schrijven.
In 1956, na de Hongaarse opstand kwamen ongeveer 3000 Hongaren naar Nederland. Voorts is er sprake van de instroom van Molukkers en Surinamers. Laten we ook de Italianen, Spanjaarden en Portugezen niet vergeten die hier als gastarbeider kwamen. Een andere grote groep wordt gevormd door Turkse en Noord-Afrikaanse gastarbeiders, aan wie werd toegestaan zich hier met hun gezin te vestigen.

Waarom ga ik zo uitgebreid in op de bijna terloopse opmerking van Leo over immigratie? Leo wil suggereren dat immigratie bij Nederland hoort en dat het van xenofobie en islamofobie getuigt om daar tegen te zijn. Het Forum voor Democratie is daarmee dus xenofoob, aldus Leo.

Is Nederland traditioneel een immigratie land zoals Leo suggereert? Nee, niet helemaal, er is wel sprake geweest van immigratiegolven maar niet van een constante stroom, in de 19de eeuw was er bijna geen sprake van immigratie. Wat is het standpunt van het Forum van Democratie over immigratie?, dat kan je op hun site lezen. De kern van de zaak is dat het de Nederlandse overheid is die bepaalt wie zich hier mag vestigen en wie niet. Dat is het recht van elke soevereine staat. Niets xenofoobs of islamofoobs aan. Het woord islam komt in de hele paragraaf over immigratie niet eens voor. Leo beweert, in tegenstelling tot wat er in het FvD partijprogramma staat, dat het FvD de grenzen voor vluchtelingen wil sluiten.

Totalitaire verleiding.

Leo geeft op basis van het boek met bovenstaande titel van Jean-François Revel een interessante verhandeling over de totalitaire neigingen van politieke partijen om hun hooggestemde idealen aan anderen op te leggen. Alleen liberale partijen hebben die neiging niet, aldus Leo. Hij vervolgt met het noemen van leiders met totalitaire trekjes zoals Poetin, Erdogan. Voorts noemt hij Farage, Trump en Marine le Pen. De vermeende sympathie van Baudet voor enkelen van hen maakt hem tot een totalitaire politicus. Guilt by association, en nog een hele vage en twijfelachtige associatie ook nog. Leo, wijs die totalitaire trekjes eens in het partijprogramma van het FvD aan.
O ja, het Brexit/Nexit standpunt draagt ook bij aan het totalitaire karakter van Baudet. Neem mij niet kwalijk Leo, maar wat is dit voor onzin? Voor of tegen EU zijn toch beiden oorbare standpunten?

De aanval op de parlementaire democratie.

Leo stelt dat volgens Baudet de regering de opdrachten van de Tweede Kamer moet uitvoeren. Het wordt een chaos want op die manier komt er geen samenhangend beleid tot stand. Als dat zo is heeft Leo een punt. Ik ben het partijprogramma van het FvD gaan lezen op dit punt en wat blijkt: er staat heel iets anders dan wat Leo ons voorhoudt. Je kunt het hier lezen. Het komt hier op neer:

  • Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer brengen de kiezers ook een stem uit op een kandidaat minister-president.
  • De gekozen minister-president stelt een kabinet samen. Dat kunnen politici zijn of deskundigen op een bepaald terrein.
  • De minister-president biedt het regeringsprogramma (dat natuurlijk zijn/haar verkiezingsprogramma weerspiegelt) ter goedkeuring aan bij de Tweede Kamer. De minister-president moet bij het opstellen van zijn/haar regeringsprogramma natuurlijk rekening houden met de politieke samenstelling van de Tweede Kamer.
  • De Tweede Kamer kan de regering naar huis sturen, vertrouwenspositie.
  • De minister-president kan ministers vervangen.
  • De minister-president kan ingrijpen op het beleid van een minister.
Voorts wil het FvD bindende referenda naar Zwitsers model (Zwitserland is toch geen dictatuur?) en een gekozen burgemeester. Ik zou werkelijk niet weten waar hierin de aanval op de parlementaire democratie zit. Het lijkt mij juist een enorme verbetering omdat de Tweede Kamer nu echt de regering controleert en niet door partijdiscipline als gehoorzaam stemvee de ministers van hun partij koste wat kost in het zadel probeert te houden. Het rechtstreeks kiezen van een minister-president op basis van diens verkiezingsprogramma lijkt mij ook een verbetering.

Conclusie.

De uitdaging aan Leo was om punt voor punt aan te geven waar het beleid van het FvD strijdig is met mijn normen en waarden. Daar is hij helemaal niet aan toegekomen. Hij heeft niet kunnen aangeven waarmee het FvD een aanval uitvoert op de parlementaire democratie. Waaruit precies de totalitaire trekjes van Baudet en het FvD concreet blijken heeft Leo niet duidelijk weten te maken.No comments:

Post a Comment