Translate

Sunday, October 11, 2015

Is Nederland een democratie?

Democratie betekent volksheerschappij. Dit idee wordt in Nederland vorm gegeven door de wetgevende en uitvoerende macht bij wijze van delegatie in handen te leggen van regering en parlement.

Het parlement wordt door het volk gekozen, de Tweede Kamer direct en de Eerste Kamer indirect. Na de verkiezingen vormt men op grond van de verkiezingsuitslag een nieuwe regering.

Is het volk het niet eens met het gevoerde beleid, dan kan het zijn misnoegen uiten bij de eerstvolgende verkiezingen. De partijen die de regering vormden krijgen klappen en als het goed is dan zien we ze niet meer in de volgende regering terug.

Is dit nu werkelijk democratisch?

Op het eerste gezicht zou je denken van wel maar als je de praktijk bekijkt dan slaat de twijfel toe. Een van de voornaamste struikelblokken is dat ons parlement vele partijen kent en geen enkele partij de meerderheid heeft. Dat leidt altijd tot coalities. Op zich niet erg als die coalities tot een regering en beleid kunnen komen die de verkiezingsuitslag weerspiegelen. Dat is zelden het geval, men moet compromissen sluiten.

De huidige regeringscoalitie, VVD en PvdA, is in dat opzicht een monstrum. De VVD stemmers kozen voor deze partij om de PvdA buiten de deur te houden en voor de PvdA kiezers geldt omgekeerd hetzelfde. Beide groepen zitten dus opgescheept met een regeringspartner die ze vooraf tijdens de verkiezingsstrijd verwensten.

Van een evenwichtig regeringsprogramma lijkt weinig sprake te zijn. Het lijkt erop dat de VVD de overhand heeft en de PvdA een politiek van afbraak van sociale zekerheid door de strot duwt. Dat de PvdA kiezers dat niet leuk vinden blijkt uit de peilingen.

Van de verkiezingsbeloften komt weinig terecht, men doet niet waarvoor men gekozen is. Dat is ondemocratisch.

Machtspolitiek draait de democratische principes de nek om.

Het is de politici van de meeste partijen te doen om macht. Niet de macht om fraaie beginselen door te voeren maar gewoon om de macht zelf. Men wil regeren. Het volk is ervoor om dit mogelijk te maken, door te kiezen uit door de partijen voorgestelde kandidaten en de hele boel te financieren door het betalen van belastingen. Het volk wordt verder bij geen enkele besluitvorming betrokken.

Dat men uit meerdere partijen kan kiezen doet niet zoveel ter zake. De gevestigde partijen doen er alles aan om de macht binnen hun beperkte groep te houden en  nieuwkomers buiten de deur te houden. Zie SP en PVV. Kleine partijtjes als SGP, CU en GL vormen geen bedreiging en mogen af en toe meepraten om tot een gewenste meerderheid te komen.

Ons belastingsysteem is feodaal van aard.

Dat ons land geen echte democratie is wordt ook weerspiegeld door het belastingsysteem dat feodaal van aard is. Het is gebaseerd op het verdeel-en-heers principe: pak telkens andere groepen aan door middel van een wirwar van belastingen, zodat niemand een helder overzicht heeft over de belasting die hij of zij betaalt. Wij burgers hebben geen enkele invloed op de hoogte van de belastingen. In de verkiezingsstrijd wordt ons altijd door deze of gene partij een worst voorgehouden maar de belastingen worden nooit substantieel verlaagd of door vereenvoudiging inzichtelijk gemaakt.

De belangen van individuele burgers worden te gemakkelijk opgeofferd.

De mantra “voor het algemeen belang” wordt te gemakkelijk gebruikt om de belangen van individuen of minderheden opzij te schuiven om bepaalde zaken door te drukken. Voorbeelden: gasboringen, plaatsen van windmolens, onteigening van grond, afluisteren, doordrukken van controversiële beslissingen zoals het laten bouwen van een megamoskee in een wijk waar de bewoners er tegen zijn.
Ook wordt in het groot de mening van meerderheid van de bevolking gebruuskeerd.  Het negeren van de uitkomst van het EU referendum, het toelaten van massa-immigratie, overdracht van soevereiniteit aan de EU, de onverantwoordelijke uitbreidingen van de EU en het afdragen van meer geld aan de EU dan we zelf willen.

Samenvattend:

Ons land is geen echte democratie want:
·      We worden geregeerd door een bestuurlijke elite waarop we in de praktijk maar weinig invloed hebben. Belangrijke en controversiële besluiten worden door de bestuurlijke elite genomen zonder ons te raadplegen.
·      Politici bedrijven machtspolitiek, het gaat om hen, niet om ons.
·      Ons belastingstelsel is feodaal, een democratie onwaardig.
·      Met het belang van individuele burgers en minderheidsgroepen wordt te weinig rekening gehouden.

Het kan anders.

Op hoofdlijnen kan ik aangeven hoe het anders kan, over een meer gedetailleerde invulling zal ik het later nog eens hebben.
·      De belangen van individuele burgers en minderheidsgroepen moeten veel beter beschermd worden tegen ingrepen van de overheid.
·      Belastingen moeten sterk worden vereenvoudigd en substantieel verlaagd.
·      Elke regering krijgt voor het begin van een regeringsperiode een heel beperkt mandaat, gericht op het behoud van de status quo: openbare orde, justitie, overheidsfinanciën, defensie, waterstaat, infrastructuur en dergelijke.
·      Belangrijke beslissingen die het mandaat ontstijgen moeten via een bindend referendum aan het volk worden voorgelegd. Bij noodsituatie waar snelheid van handelen geboden is, neemt de regering besluiten die achteraf gesanctioneerd moeten worden.
·      Burgers kunnen het initiatief tot een bindend referendum nemen.

·      Het parlement houdt zich voornamelijk bezig met de controle op het regeringsbeleid.

2 comments:

  1. In grote trekken eens. Diagnoses zijn correct. Er zijn vele wegen die naar echte democratie leiden. Over sommige oplossingen verschillen we van mening, is te complex en hier niet samen te vatten. Heb er 3 boeken over geschreven. www.rientshofstra.nl

    ReplyDelete
  2. Iron titanium - TITanium Art | Titanium Art Online
    Iron titanium art titanium rod in femur complications is titanium bike frame a technique that you're titanium shift knob learning to work with, using the traditional tools titanium curling wand that have been used to create graphite materials. titanium fishing pliers

    ReplyDelete