Translate

Sunday, October 11, 2015

Is Nederland een democratie?

Democratie betekent volksheerschappij. Dit idee wordt in Nederland vorm gegeven door de wetgevende en uitvoerende macht bij wijze van delegatie in handen te leggen van regering en parlement.

Het parlement wordt door het volk gekozen, de Tweede Kamer direct en de Eerste Kamer indirect. Na de verkiezingen vormt men op grond van de verkiezingsuitslag een nieuwe regering.

Is het volk het niet eens met het gevoerde beleid, dan kan het zijn misnoegen uiten bij de eerstvolgende verkiezingen. De partijen die de regering vormden krijgen klappen en als het goed is dan zien we ze niet meer in de volgende regering terug.

Is dit nu werkelijk democratisch?

Op het eerste gezicht zou je denken van wel maar als je de praktijk bekijkt dan slaat de twijfel toe. Een van de voornaamste struikelblokken is dat ons parlement vele partijen kent en geen enkele partij de meerderheid heeft. Dat leidt altijd tot coalities. Op zich niet erg als die coalities tot een regering en beleid kunnen komen die de verkiezingsuitslag weerspiegelen. Dat is zelden het geval, men moet compromissen sluiten.

De huidige regeringscoalitie, VVD en PvdA, is in dat opzicht een monstrum. De VVD stemmers kozen voor deze partij om de PvdA buiten de deur te houden en voor de PvdA kiezers geldt omgekeerd hetzelfde. Beide groepen zitten dus opgescheept met een regeringspartner die ze vooraf tijdens de verkiezingsstrijd verwensten.

Van een evenwichtig regeringsprogramma lijkt weinig sprake te zijn. Het lijkt erop dat de VVD de overhand heeft en de PvdA een politiek van afbraak van sociale zekerheid door de strot duwt. Dat de PvdA kiezers dat niet leuk vinden blijkt uit de peilingen.

Van de verkiezingsbeloften komt weinig terecht, men doet niet waarvoor men gekozen is. Dat is ondemocratisch.

Machtspolitiek draait de democratische principes de nek om.

Het is de politici van de meeste partijen te doen om macht. Niet de macht om fraaie beginselen door te voeren maar gewoon om de macht zelf. Men wil regeren. Het volk is ervoor om dit mogelijk te maken, door te kiezen uit door de partijen voorgestelde kandidaten en de hele boel te financieren door het betalen van belastingen. Het volk wordt verder bij geen enkele besluitvorming betrokken.

Dat men uit meerdere partijen kan kiezen doet niet zoveel ter zake. De gevestigde partijen doen er alles aan om de macht binnen hun beperkte groep te houden en  nieuwkomers buiten de deur te houden. Zie SP en PVV. Kleine partijtjes als SGP, CU en GL vormen geen bedreiging en mogen af en toe meepraten om tot een gewenste meerderheid te komen.

Ons belastingsysteem is feodaal van aard.

Dat ons land geen echte democratie is wordt ook weerspiegeld door het belastingsysteem dat feodaal van aard is. Het is gebaseerd op het verdeel-en-heers principe: pak telkens andere groepen aan door middel van een wirwar van belastingen, zodat niemand een helder overzicht heeft over de belasting die hij of zij betaalt. Wij burgers hebben geen enkele invloed op de hoogte van de belastingen. In de verkiezingsstrijd wordt ons altijd door deze of gene partij een worst voorgehouden maar de belastingen worden nooit substantieel verlaagd of door vereenvoudiging inzichtelijk gemaakt.

De belangen van individuele burgers worden te gemakkelijk opgeofferd.

De mantra “voor het algemeen belang” wordt te gemakkelijk gebruikt om de belangen van individuen of minderheden opzij te schuiven om bepaalde zaken door te drukken. Voorbeelden: gasboringen, plaatsen van windmolens, onteigening van grond, afluisteren, doordrukken van controversiële beslissingen zoals het laten bouwen van een megamoskee in een wijk waar de bewoners er tegen zijn.
Ook wordt in het groot de mening van meerderheid van de bevolking gebruuskeerd.  Het negeren van de uitkomst van het EU referendum, het toelaten van massa-immigratie, overdracht van soevereiniteit aan de EU, de onverantwoordelijke uitbreidingen van de EU en het afdragen van meer geld aan de EU dan we zelf willen.

Samenvattend:

Ons land is geen echte democratie want:
·      We worden geregeerd door een bestuurlijke elite waarop we in de praktijk maar weinig invloed hebben. Belangrijke en controversiële besluiten worden door de bestuurlijke elite genomen zonder ons te raadplegen.
·      Politici bedrijven machtspolitiek, het gaat om hen, niet om ons.
·      Ons belastingstelsel is feodaal, een democratie onwaardig.
·      Met het belang van individuele burgers en minderheidsgroepen wordt te weinig rekening gehouden.

Het kan anders.

Op hoofdlijnen kan ik aangeven hoe het anders kan, over een meer gedetailleerde invulling zal ik het later nog eens hebben.
·      De belangen van individuele burgers en minderheidsgroepen moeten veel beter beschermd worden tegen ingrepen van de overheid.
·      Belastingen moeten sterk worden vereenvoudigd en substantieel verlaagd.
·      Elke regering krijgt voor het begin van een regeringsperiode een heel beperkt mandaat, gericht op het behoud van de status quo: openbare orde, justitie, overheidsfinanciën, defensie, waterstaat, infrastructuur en dergelijke.
·      Belangrijke beslissingen die het mandaat ontstijgen moeten via een bindend referendum aan het volk worden voorgelegd. Bij noodsituatie waar snelheid van handelen geboden is, neemt de regering besluiten die achteraf gesanctioneerd moeten worden.
·      Burgers kunnen het initiatief tot een bindend referendum nemen.

·      Het parlement houdt zich voornamelijk bezig met de controle op het regeringsbeleid.

Tuesday, September 29, 2015

Versnelde integratie van vluchtelingen.

Uitgangspunten van dit artikel zijn dat we goedwillende vluchtelingen ruimhartig helpen. Fanatici, geweldplegers en nep-vluchtelingen zo snel mogelijk oppakken en ze buiten Europa brengen.

Meteen bij aankomst laten weten wat onze normen en waarden zijn.

In Duitsland kregen aspirant gastheren die hun huis wilden openstellen voor moslims een lijst waarin stond hoe ze zich moesten gedragen tegenover moslims. Wat moet je beslist niet doen en wat wel. Dat is de omgekeerde wereld. Vluchtelingen die hier arriveren moeten we snel duidelijk maken dat zij rekening moeten houden met onze normen en waarden en dat zij zich daar zo snel mogelijk bij moeten aanpassen. Denk daarbij aan:

  • Gelijkwaardigheid van man en vrouw.
  • Nederlandse vrouwen kleden zich zoals zij willen, blote schouders en dergelijke zijn geen uitnodiging tot vrijpostig gedrag. Handen thuis dus.
  • Godsdienstvrijheid geldt voor iedereen. Val andersdenkenden niet lastig.
  • Godsdienst beoefent men thuis of in daarvoor bestemde ruimten. Dus geen gebedskleedjes spreiden op straat of in openbare ruimten. Geen luidruchtige gebedsoproepen.
  • Atheïsme is hier normaal.
  • Hier heerst vrijheid van meningsuiting, kritiek op godsdiensten valt daar ook onder.
  • Conflicten lossen we in Nederland niet met geweld op.
  • Eerwraak is hier ten strengste verboden.
  • Leer Nederlands.

Echtparen met kinderen zo snel mogelijk huisvesten.


Het toekennen van woningen aan vluchtelingen mag niet ten koste gaan van Nederlandse woningzoekenden. Er zijn in Nederland krimpgebieden. Renoveer daar leegstaande (huur)woningen of bouw noodwoningen en huisvest zo snel mogelijk gezinnen met kinderen in die krimpgebieden. Zorg voor een evenwichtige spreiding naar etnische afkomst.
Zorg voor werk. In de krimpgebieden staan allerlei voorzieningen onder druk. Door het doen herleven van die voorzieningen kan werkgelegenheid worden geschapen. Denk daar bij aan buurtwinkels, dorpsscholen, mini openbaar vervoer, gezondheidscentra, gemeenschapshuizen, plantsoendiensten en dergelijke. Uitgangspunt moet zijn dat de kostwinner van het gezin werkt voor het gezinsinkomen.
Mannen met meerdere vrouwen vormen een aparte categorie. Repatriëren naar een veilig gebied in de regio van herkomst. Geef ze daar voor 6 maanden een uitkering zodat ze zich kunnen settelen.

Alleenstaande vluchtelingen en echtparen zonder kinderen.

Deze categorie moet zo snel mogelijk aan werk worden geholpen. Creëer speciale kleinschalige werkgelegenheidsprojecten die niet ten koste gaan van Nederlandse werkzoekenden. Organiseer Nederlandse taal cursussen en beroepsopleidingen.
Vrijwillige terugkeer met een her-vestigingspremie moet een optie zijn.
Ouderen en hulpbehoevenden bieden we passende hulp en onderdak.

Fanatici, geweldplegers en nep-vluchtelingen.

Oppakken en zo snel mogelijk uitwijzen. Dit betekent fysiek uit Europa verwijderen. Dit zal uiteraard op juridische bezwaren stuiten maar nood breekt wetten.

Thursday, May 14, 2015

Tom Poes en het Minkukel Plafond.

Tom Poes, het slimme ventje.

Iedereen kent hem wel, het slimme vriendje van Heer Bommel, de creatie van Marten Toonder.
Tom Poes is een manneke dat zelf nadenkt en met originele oplossingen komt voor de problemen waar Heer Bommel door zijn eigen domheid in verzeild is geraakt. In alle strips van Heer Bommel is Tom Poes meestal de slimste figuur. Toch blijft hij onopgemerkt, terwijl hij in de virtuele wereld waarin hij rondwandelt een glanzende carriere had kunnen maken. 

Ik ben in het bedrijfsleven en vooral in grote organisaties regelmatig getalenteerde en ambitieuze mensen tegengekomen, die vreemd genoeg toch niet tot de top doorbraken. Volgens modern carriere-denken ligt het aan henzelf, niet genoeg netwerken, niet aan hun imago werken en dergelijke.

Het is niet zo dat ze niet opgemerkt worden. Mensen die hun werk zeer goed doen, steken meestal wel boven het maaiveld uit. Er is iets wat ze tegenhoudt.

Het Minkukel Plafond.

Getalenteerde werknemers in grote organisaties stuiten regelmatig op het Minkukel Plafond, dat wordt gevormd door onbenullen in de laag boven hen.

Wat zijn dat voor mensen die ik hier onbenullen noem? Meestal zijn het goed opgeleide mensen met een bovengemiddeld IQ. Domkoppen zijn het niet maar toch zijn het onbenullen.

Grote organisaties bieden mensen de gelegenheid om carriere te maken. In goed georganiseerde en gereglementeerde bedrijven is het voor niet al te domme mensen goed mogelijk om hoog te klimmen. Als men zich handig van de regels bedient en sociaal vaardig is, dan kom men een heel eind. Hun talent ligt in het vermogen om in de organisatie te klimmen. Dat is iets anders dan goede dienstverlening aan klanten of het ontwikkelen van nuttige producten en diensten. Ook zijn het niet noodzakelijkerwijs kundige managers die hun afdeling goed weten te leiden. Waar ze goed in zijn is het zich presenteren als een geslaagde figuur. Imago-controllers zijn het.

Er doen zich in elk bedrijf situaties voor die niet in het Handboek Organisatie & Operaties beschreven zijn. Dan komt het aan op inventiviteit en origineel denken. In dergelijke situaties falen ze maar dat weten ze meesterlijk af te schuiven op de medewerkers onder hen. Die krijgen de schuld en worden kaltgestellt. Terwijl die medewerkers niet zelden juist de besten zijn. Een voorbeeld is de klokkenluider bij de NZA, de briljante Arthur Gotlieb. Hij probeerde eerst zijn superieuren te wijzen op de misstanden bij de organisatie. Hun onbenul (ondanks hun wellicht ruim toereikende IQ) deed hen de waarschuwingen in de wind slaan. Erger nog, Gotlieb werd tegengewerkt en hij pleegde in wanhoop zelfmoord.

Wat te doen bij het stuiten op het Minkukel Plafond?

Wanneer je denkt dat je zelf tegen het MP aan stoot dan kan ik je maar een advies geven. Ga weg en zoek naar een bedrijf dat nog jong is en nog niet vastgeroest is in interne regelgeving en organisatie. Kijk naar de organisatiestructuur. Hoe platter hoe beter. Mijdt bedrijven met een matrix-organisatie als de pest. Succes!

Monday, May 11, 2015

Een donkere wolk boven het hartcentrum van het OLVG?

Mooie ervaring: dotteren in het hartcentrum OLVG

Op vrijdag 8 mei 2015 werd ik op een brancard binnengereden in de Lounge Dagbehandeling van het Hartcentrum van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.
Ik mocht van de brancard afstappen en betrad een verfrissende no-nonsense omgeving. De lounge had iets weg van een lounge van een hotel of van een cruiseschip. Ik werd ingeschreven door een, voor zover ik dat kon beoordelen, efficiënt werkende dame achter de balie van de receptie, ze vertelde me vriendelijk en duidelijk wat me stond te gebeuren. Er waren meerdere patiënten aanwezig die er ontspannen bij zaten in gemakkelijk zittende fauteuils in gezellige zithoekjes.

Ik was redelijk snel aan de beurt en een verpleger escorteerde me naar de operatiezaal. Tot mijn (aangename) verbazing kon ik zonder veel omhaal op de operatietafel gaan liggen met mijn gewone kloffie en sloffen nog aan. Alleen de mouw los want het dotteren verloopt via een gaatje in de pols.
In mijn geval duurde het hele proces een uur en ik kon zelf weer begeleid door een verpleger naar de lounge teruglopen.

Voordat ik van de operatietafel afstapte vertelde de cardioloog aan de hand van de bewaarde schermbeelden wat hij precies had gedaan. Ik complimenteerde hem over de plezierige aanpak. Hij vertelde me dat ze dit al 20 jaar doen en dat er nooit een infectie was opgetreden. Helaas komt er aan deze praktijk een einde want door samenwerking met andere ziekenhuizen vereist men onderwerping aan de heersende protocollen. Tussen de lounge en de operatiezaal moet een sluis worden gebouwd en de operatieprocedure wordt 'aangescherpt'. Dit gaat ongetwijfeld veel geld kosten en ook de kosten van de operatie zullen stijgen.

De dolgedraaide protocollen idioterie.

Vanwege mijn oude beroep kijk ik graag naar de doelmatigheid van processen. In dit geval vind ik de werkwijze bijzonder efficiënt en als patiënt ervoer ik de omgeving en de werkwijze als plezierig en geruststellend. Ik geloof dat er aan de doelmatigheid niet veel verbeterd kan worden. Patiënten ervaren het als plezierig en de cijfers tonen aan dat het veilig is.

Dit moet men dus niet gaan veranderen. Maar ik ben bang dat de strenge protocol-meesters, die zelf waarschijnlijk nooit een patiënt van dichtbij hebben gezien, deze idioterie vakkundig zullen implementeren (jargon voor door de strot rammen). De protocollen-manie en certificering-drift heeft tot een hele industrie op dat gebied geleid. Het is niet de zorg zelf die voor kostenstijgingen verantwoordelijk is maar de bureaucratie er omheen. Om maar te zwijgen van de 'marktwerking' en de financiering van de zorg zelf.

De cardiologen van het hartcentrum OLGV laten zien dat ze heel goed zonder die landelijke protocollen kunnen werken.

Natuurlijk zijn in bepaalde gevallen protocollen nodig, ik zou niet graag in een vliegtuig steppen waar de piloten voor de start nalaten een checklist grondig af te werken. Maar men moet kunnen accepteren dat specialisten die zelf een voorbeeldige werkwijze hebben ontwikkeld, die manier handhaven.

Al het bovenstaande geeft mijn opinie weer en is gebaseerd op mijn waarnemingen. Ik citeer niemand letterlijk, het is mijn interpretatie van wat ik zag en hoorde.

Friday, January 9, 2015

De spagaat van integere Moslims.

Ahmed Aboutaleb, een bewonderenswaardig man.

Ik koester al geruime tijd bewondering voor Aboutaleb voor de manier waarop hij zijn functie uitoefent en in het bijzonder voor het feit dat hij al bij eerdere gelegenheden onomwonden afstand nam van het islamitisch geweld. Ook nu weer, na de aanslag in Parijs, was hij weer volkomen duidelijk en sprak hij zonder enige reserve zijn afkeer van dit geweld uit. Het wordt hem overigens niet door alle Moslims in dank afgenomen. Het zou me niets verbazen als ook hij beveiligd moet worden.

"Dit is niet mijn Islam".

Je hoort nu Moslims zeggen: "Dit is niet mijn Islam". Daarmee bedoelen ze waarschijnlijk dat de Islam die zij aanhangen vredelievend is en dat de terroristen eigenlijk niets met de ware Islam te maken hebben. Is de Islam een vreedzame godsdienst?
Zoals Jezus zei: "Aan de vruchten kent men de boom". Laten we de Islam op dit punt eens onder de loep nemen.

Een blik in het verleden.

De ontstaansgeschiedenis van de Islam is gewelddadig. Het geloof werd verspreid door middel van veroveringsoorlogen door Mohammed zelf begonnen. Na de verovering van Noord-Afrika was Spanje aan de beurt. Daarna vielen de Moslims Frankrijk aan. In het jaar 732 werd een islamitisch leger bij Poitier verslagen door Karel Martel. In de eeuwen daarop werd Spanje door christelijke koningen heroverd op de Moren.
Een andere poging om Europa voor de Islam te veroveren werd in 1683 bij Wenen verijdeld doordat de Turken door een leger van Duitsers en Polen werd verslagen.
De verovering door de Moslims van het Indiase subcontinent in de periode 1000-1500 heeft aan vele miljoenen mensen het leven gekost.

Het heden.

Een land waar de sharia heerst, Pakistan, is een buitengewoon ongezonde omgeving voor andersdenkenden. Tussen haakjes: dit land kwam ook al door geweld tot stand tijdens de opdeling van het Indiase subcontinent na de dekolonisatie. Moslims en Hindoes bleken niet tot vreedzaam samenleven in staat. Christenen hebben in Pakistan een moeilijk leven. Herhaaldelijk worden ze van blasfemie beschuldigd, ter dood veroordeeld en worden kerken in brand gestoken.

Saoedi-Arabië is de bakermat van de Islam. Het beoefenen van andere godsdiensten is daar verboden. Het navolgen van de sharia leidt tot lijfstraffen en onthoofden. De positie van de vrouw is ondergeschikt aan de man. Het merendeel van de terroristen van 9/11 kwam uit dat land.

In Iran worden Christenen vervolgd, evangelisatie wordt daar als een staatsgevaarlijke activiteit gezien. Een exportartikel van dit land bestaat uit fatwa's die andersdenkenden vogelvrij verklaren, zodat ze hun leven niet zeker zijn. Denk aan Salmon Rushdie.

In Syrië en Irak worden Christenen verjaagd, verkracht en vermoord en niet alleen door IS.

In Egypte kregen de Koptische Christenen het onder het bewind van de Moslim Broederschap zwaar te verduren, kerken werden in brand gestoken en meisjes ontvoerd.

Boko Haram wil in Nigeria een Kalifaat stichten. Dat gaat gepaard met buitensporig geweld tegen andersdenkenden, vooral Christenen.

Dit rijtje kan nog worden aangevuld met Somalië, Soedan, Afghanistan, Libië en een aantal voormalige Sovjet Republieken die nu door Islamisten bestuurd worden. Turkije wordt langzaam maar zeker veranderd van een seculier land tot een land beheerst door de Islam.

Het religieuze geweld wordt door de bedrijvers ervan gezien als het gehoorzaam opvolgen van de bevelen van Allah die in de Koran zijn te vinden. Inderdaad, in de Koran zijn "geweldsinstructies" te vinden.

Wie volhoudt dat de Islam een vreedzame godsdienst is, is ziende blind.

De spagaat van integere Moslims.

Integere Moslims in Nederland (ik zie ze echt als integer, geen ironie dus) zeggen dat dit niet hun Islam is. Zij volgen een vreedzame Islam. Wat ze echter niet doen is afstand nemen van het gewelddadige verleden van de Islam en de intolerantie in de Koran. Men sluit daar de ogen voor of ontkent het. Ik snap dat dit moeilijk is. Wanneer een Moslim het huidige geweld afwijst als niet-Islamitisch, dan accepteer ik de morele integriteit van die Moslim. Wanneer men het gewelddadige verleden van de Islam en de intolerantie van de Koran ontkent, dan mankeert er iets aan de intellectuele integriteit.

Wil men tot een vreedzame Islam komen, dan moet men het geweld erkennen en afkeuren en inzien dat de Koran op zijn minst een andere interpretatie behoeft. Men moet erkennen dat er eenduidige aansporingen tot geweld in de Koran staan en hierover een duidelijk standpunt innemen, dat door niet-Moslims begrepen en geaccepteerd kan worden.

Moeilijk en misschien onmogelijk, dat is dus de spagaat van de integere Moslim.